Oferta

Oferta dotycząca zarządzania (administrowania) nieruchomością zabudowaną

Typ nieruchomości -.................................... .

Powierzchnia całkowita -........................... m².

Oferta zawiera następujące składniki:

 1. Szkicowa koncepcja zarządzania nieruchomością.
 2. Planowany sposób wykorzystania budynków ze szczególnym uwzględnieniem funkcji obiektów.
 3. Czynności firmy zarządzającej przewidziane w umowie.
 4. Obowiązki wynikające z tytułu prowadzenia rachunkowości Wspólnoty.
 5. Sposób zabezpieczenia majątku przed utratą wartości.
 6. Szkicowy plan działań w okresie przejmowania nieruchomości przez Condominium Sp. z o.o.

Szkicowa koncepcja zarządzania nieruchomością

 1. Licencjonowany zarządca nieruchomości.
 2. Administrator nieruchomości.
 3. Obsługa rachunkowa.

Wszyscy podwykonawcy usług na rzecz nieruchomości będą kontraktowani przez zarządcę nieruchomości z zewnątrz w uzgodnieniu i za zgodą Zarządu Wspólnoty.

Planowany sposób wykorzystania budynków

Nieruchomość będzie wykorzystana zgodnie z obecnym sposobem użytkowania. W przyszłości funkcja obiektu może zostać rozszerzona, a sam budynek rozbudowany lub zmodernizowany.

Czynności firmy zarządzającej przewidziane w umowie

 1. Przygotowywanie rocznych planów gospodarczych i finansowych, dbanie o ich realizację oraz przedstawianie właścicielom sprawozdań z tej realizacji.
 2. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji administracyjnej i technicznej.
 3. Przygotowywanie umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej oraz na wykonanie usług (eksploatacyjnych; konserwacyjnych, remontowych, utrzymania bezpieczeństwa obiektu i mienia, przeglądów specjalistycznych, ekspertyz i in.) w tej nieruchomości.
 4. Zapewnianie utrzymania czystości w nieruchomości wspólnej i ew. w jej otoczeniu (po koszcie zależnym od powierzchni sprzątanej), przygotowywanie dokumentów i in. związanych z wykonywaniem przez Wspólnotę Mieszkaniową praw i obowiązków pracodawcy wobec zatrudnionych dozorców lub nadzór nad pracownikami wynajętej firmy sprzątającej.
 5. Przygotowywanie statutu i wszelkich regulaminów oraz treści uchwał podejmowanych przez ogół właścicieli.
 6. Przygotowywanie umów z ew. najemcami pomieszczeń znajdujących się w nieruchomości wspólnej oraz powierzchni ścian, dachów itp. na potrzeby reklam.
 7. Prowadzenie bieżącej kontroli stanu nieruchomości wspólnej.
 8. Prowadzenie dyżurów na nieruchomości.
 9. Zlecanie (na koszt Wspólnoty) i pełnienie nadzoru nad niezwłocznym usuwaniem ewentualnych awarii oraz nad zabezpieczeniem budynku, jego instalacji i urządzeń przed niszczącymi skutkami tych awarii, a także wystawianie zleceń na inne prace o wartości mieszczącej się w granicach otrzymanych upoważnień.
 10. Planowanie, przygotowywanie i nadzorowanie (z wyjątkiem inwestorskiego nadzoru specjalistycznego) prowadzonych remontów i innych prac budowlanych.
 11. Ubezpieczenie nieruchomość wspólnej w zakresie NW i OC (na koszt Wspólnoty).
 12. Prowadzenie obowiązujących statystyk i sprawozdawczości.
 13. Przygotowywanie i organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.

Obowiązki wynikające z tytułu prowadzenia rachunkowości Wspólnoty

 1. Dokonywanie kalkulacji opłat oraz wysyłanie właścicielom zawiadomień o wysokości opłat.
 2. Prowadzenie ewidencji zaliczek (wpłat właścicieli lokali), przychodów i kosztów zgodnie z przyjętymi przez Wspólnotę zasadami i ich rozliczanie po zakończeniu okresu rozrachunkowego.
 3. Przygotowywanie odpowiednich dokumentów i regulowanie bieżących zobowiązań finansowych z rachunku Wspólnoty w granicach uzyskanych pełnomocnictw oraz współdziałanie z Zarządem w regulowaniu innych zobowiązań.
 4. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji finansowej.
 5. Dokonywanie windykacji należności powstałych w okresie realizacji umowy z możliwością wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Długów. Sprawy windykacyjne prowadzimy za pośrednictwem e-sądu, który na chwilę obecną w najszybszym terminie wydaje wyrok wraz z nakazem zapłaty.
 6. Prowadzenie rozliczeń z ZUS-em i Urzędem Skarbowym.
 7. Rozliczanie zużycia mediów wg wskazań urządzeń pomiarowych.
 8. Prowadzenie wymaganej przepisami i uchwałami Wspólnoty niezbędnej dokumentacji finansowej.
 9. Rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz kosztów świadczeń – ciepła na potrzeby c.c.w i c.o. wody, i innych usług komunalnych dostarczanych do nieruchomości jak i do poszczególnych lokali w trakcie roku obrachunkowego na potrzeby Zarządu wspólnoty.
 10. Przygotowywanie dowodów wpłat (książeczek opłat) dla właścicieli lokali.
 11. Wystawiania dowodów wpłat, faktur, not księgowych itp.
 12. Uczestnictwo w zebraniach mieszkańców.

Wynagrodzenie za prowadzenie rachunkowości Wspólnoty

Wynagrodzenie “Condominium” Sp. Z o.o. za pełnienie funkcji administratora oraz za prowadzenie rachunkowości ustalane jest indywidualnie dla każdej nieruchomości.

Sposób zabezpieczenia majątku przed utratą wartości

Głównymi czynnikami zabezpieczającymi majątek przed utratą wartości są:

 1. Gwarancja profesjonalnego zarządzania nieruchomością w wykonaniu Condominium Sp. z o.o.
 2. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia wody i innych zdarzeń losowych.
 3. Ubezpieczenie OC administratora.
 4. Ubezpieczenie OC firmy zarządzającej nieruchomością oraz nieruchomości.
 5. Cykliczna sprawozdawczość finansowa pozwalająca właścicielowi na pozyskanie obrazu finansowego nieruchomości.

Szkicowy plan działań w okresie przejmowania nieruchomości

W celu realizacji niniejszej oferty proponujemy następujący harmonogram działań:

 1. Uzgodnienie szczegółów współpracy i negocjacje warunków umowy.
 2. Podpisanie umowy o administrowanie nieruchomością.
 3. Podanie pełnej informacji wszystkim właścicielom lokali n/t nowego administratora.
 4. Wykonanie przez Condominium Sp. z o.o. szczegółowego przeglądu nieruchomości.
 5. Stworzenie przez Condominium Sp. z o.o. wstępnego planu gospodarczego na okres do zakończenia roku kalendarzowego(w oparciu o już istniejące prowizorium oraz niezbędne potrzeby remontowe i eksploatacyjne).
 6. Przejęcie obowiązków przez poszczególne komórki administratora na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (dotyczy w szczególności: dokumentacji technicznej; administracyjnej, wspólnotowej i rachunkowej).
 7. Organizowanie dyżurów i warunków bieżącej współpracy osób bezpośrednio obsługujących nieruchomość.

Weryfikacja zawartych przez Wspólnotę umów z dostawcami a także na wynajem powierzchni wspólnej.

Powyższa treść nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC.